H.O.Trerice D80 Series 系列工业用压力表

2020-09-30

Trerice D80 Series 系列公用事业量具是专为满足苛刻性能要求而设计的,经济实惠。这种充满液体的压力表配有不锈钢外壳和压接环。浸湿的部件是带有黄铜插座的青铜管或不锈钢。

D82LFB2502LA010 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-0 HG …
D82LFB2502LA020 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-15 P…
D82LFB2502LA030 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-30 P…
D82LFB2502LA040 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-60 P…
D82LFB2502LA050 D82LFB 2.5″ 30″ HG Vac – 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-100…
D82LFB2502LA060 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 150 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-150…
D82LFB2502LA080 D82LFB 2.5″ 0 – 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-15 PSI\2.5″ GA\…
D82LFB2502LA090 D82LFB 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-30 PSI\2.5″ GA\…
D82LFB2502LA100 D82LFB 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-60 PSI\2.5″ GA\…
D82LFB2502LA110 D82LFB 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-100 PSI\2.5″ G…
D82LFB2502LA120 D82LFB 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-160 PSI\2.5″ G…
D82LFB2502LA130 D82LFB 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-200 PSI\2.5″ G…
D82LFB2502LA140 D82LFB 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-300 PSI\2.5″ G…
D82LFB2502LA150 D82LFB 2.5″ 0 – 400 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-400 PSI\2.5″ G…
D82LFB2502LA160 D82LFB 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-600 PSI\2.5″ G…
D82LFB2502LA180 D82LFB 2.5″ 0 – 1000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-1000 PSI\2.5″…
D82LFB2502LA190 D82LFB 2.5″ 0 – 1500 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-1500 PSI\2.5″…
D82LFB2502LA200 D82LFB 2.5″ 0 – 2000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-2000 PSI\2.5″…
D82LFB2502LA210 D82LFB 2.5″ 0 – 3000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-3000 PSI\2.5″…
D82LFB2502LA220 D82LFB 2.5″ 0 – 5000 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-5000 PSI\2.5″…
D82LFB2502LD010 D82LFB 2.5″ 30″ Hg – 0 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-0 HG …
D82LFB2502LD030 D82LFB 2.5″ 30″ Hg – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-30 P…
D82LFB2502LD090 D82LFB 2.5″ 0 – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30 PSI/KPA\2.…
D82LFB2502LD100 D82LFB 2.5″ 0 – 60 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\60 PSI/KPA\2.…
D82LFB2502LD110 D82LFB 2.5″ 0 – 100 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\100 PSI/KPA\…
D82LFB2502LD120 D82LFB 2.5″ 0 – 160 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\160 PSI/KPA\…
D82LFB2502LD130 D82LFB 2.5″ 0 – 200 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-200 PSI/KP…
D82LFB2502LD140 D82LFB 2.5″ 0 – 300 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\300 PSI/KPA\…
D82LFB2502LD160 D82LFB 2.5″ 0 – 600 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\600 PSI/KPA\…
D82LFB2502LD180 D82LFB 2.5″ 0 – 1000 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-1000 PSI/…
D82LFB2502LD190 D82LFB 2.5″ 0 – 1500 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-1500 PSI/…
D82LFB2502LD200 D82LFB 2.5″ 0 – 2000 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\0-2000 PSI/…
D82LFB2502LD210 D82LFB 2.5″ 0 – 3000 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\3000 PSI/KP…
D82LFB2502LD220 D82LFB 2.5″ 0 – 5000 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\5000 PSI/KP…
D82B2502LA010 D82B 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\30″-0 HG VAC\2.5…
D82B2502LA030 D82B 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\30″-30 PSI\2.5″…
D82B2502LA090 D82B 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-30 PSI\2.5″ GA\STEM- M…
D82B2502LA100 D82B 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-60 PSI\2.5″ GA\STEM- M…
D82B2502LA110 D82B 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-100 PSI\2.5″ GA\STEM-…
D82B2502LA120 D82B 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-160 PSI\2.5″ GA\STEM-…
D82B2502LA130 D82B 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-200 PSI\2.5″ GA\STEM-…
D82B2502LA140 D82B 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-300 PSI\2.5″ GA\STEM-…
D82B2502LA160 D82B 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% No D82B\0-600 PSI\2.5″ GA\STEM-…
D82LFB2502BA010 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-0 HG…
D82LFB2502BA030 D82LFB 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-30 …
D82LFB2502BA080 D82LFB 2.5″ 0 – 15 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\15 PSI\2.5″ GA\S…
D82LFB2502BA090 D82LFB 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30 PSI\2.5″ GA\S…
D82LFB2502BA100 D82LFB 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\60 PSI\2.5″ GA\ …
D82LFB2502BA110 D82LFB 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\100 PSI\2.5″ GA…
D82LFB2502BA120 D82LFB 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\160 PSI\2.5″ GA…
D82LFB2502BA130 D82LFB 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB/200 PSI\2.5″ GA…
D82LFB2502BA140 D82LFB 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\300 PSI\2.5″ GA…
D82LFB2502BA160 D82LFB 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\300 PSI\2.5″ GA…
D82LFB2502BA210 D82LFB 2.5″ 0 – 3000 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\3000 PSI\2.5″ …
D82LFB2502BA220 D82LFB 2.5″ 0 – 5000 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\5000 PSI\2.5″ …
D82LFB2502BD030 D82LFB 2.5″ 30″ Hg – 30 psi/kPa 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-30 …
D82LFB2502BD090 D82LFB 2.5″ 0 – 30 psi/kPa 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30 PSI/KPA\2…
D82LFB2502BD100 D82LFB 2.5″ 0 – 60 psi/kPa 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\60 PSI/KPA\2…
D82LFB2502BD110 D82LFB 2.5″ 0 – 100 psi/kPa 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\100 PSI/KPA…
D82LFB2502BD120 D82LFB 2.5″ 0 – 160 psi/kPa 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% Yes D82LFB\160 PSI/KPA…
D82B2502BA010 D82B 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\30″-0 HG VAC\2.…
D82B2502BA030 D82B 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\30″-30 PSI\2.5…
D82B2502BA090 D82B 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-30 PSI\2.5″ GA\STEM- …
D82B2502BA100 D82B 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-60 PSI\2.5″ GA\STEM- …
D82B2502BA110 D82B 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-100 PSI\2.5″ GA\STEM…
D82B2502BA120 D82B 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-160 PSI\2.5″ GA\STEM…
D82B2502BA130 D82B 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-200 PSI\2.5″ GA\STEM…
D82B2502BA140 D82B 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-300 PSI\2.5″ GA\STEM…
D82B2502BA160 D82B 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT CBM Brass ±1.6% No D82B\0-300 PSI\2.5″ GA\STEM…
D82LFB4002LA010 D82LFB 4″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-0 HGVAC…
D82LFB4002LA030 D82LFB 4″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-30 PSI…
D82LFB4002LA040 D82LFB 4″ 30″ Hg Vac – 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-60 PSI…
D82LFB4002LA050 D82LFB 4″ 30″ HG Vac – 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-100 P…
D82LFB4002LA060 D82LFB 4″ 30″ HG Vac – 150 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-100 P…
D82LFB4002LA080 D82LFB 4″ 0 – 15 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\15 PSI\4″ GA\STEM-M…
D82LFB4002LA090 D82LFB 4″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30 PSI\4″ GA\STEM-M…
D82LFB4002LA100 D82LFB 4″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\600 PSI\4″ GA\STEM-…
D82LFB4002LA110 D82LFB 4″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\100 PSI\4″ GA\STEM…
D82LFB4002LA120 D82LFB 4″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\160 PSI\4″ GA\STEM…
D82LFB4002LA130 D82LFB 4″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\200 PSI\4″ GA\STEM…
D82LFB4002LA140 D82LFB 4″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\300 PSI\4″ GA\STEM…
D82LFB4002LD010 D82LFB 4″ 30″ Hg – 0 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-0 HGVAC…
D82LFB4002LD030 D82LFB 4″ 30″ Hg – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30″-30 PSI…
D82LFB4002LD090 D82LFB 4″ 0 – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\30 PSI/KPA\4″ G…
D82LFB4002LD100 D82LFB 4″ 0 – 60 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\60 PSI/KPA\4″ G…
D82LFB4002LD110 D82LFB 4″ 0 – 100 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\100 PSI/KPA\4″…
D82LFB4002LD120 D82LFB 4″ 0 – 160 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\160 PSI/KPA\4″…
D82LFB4002LD130 D82LFB 4″ 0 – 200 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\200 PSI/KPA\4″…
D82LFB4002LD140 D82LFB 4″ 0 – 300 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\300 PSI/KPA\4″…
D82LFB4002LD160 D82LFB 4″ 0 – 600 psi/kPa 1/4 NPT LM Brass ±1.6% Yes D82LFB\600 PSI/KPA\4″…
D83SS1501LA090 D83SS 1.5″ 0 – 30 psi 1/8 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-30 PSI\1.5″ GAUGE S…
D83SS1501LA100 D83SS 1.5″ 0 – 60 psi 1/8 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-60 PSI\1.5″ GAUGE S…
D83SS1501LA110 D83SS 1.5″ 0 – 100 psi 1/8 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-100 PSI\1.5″ GAUGE…
D83SS1501LA120 D83SS 1.5″ 0 – 160 psi 1/8 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-160 PSI\1.5″ GAUGE…
D83SS1501BA090 D83SS 1.5″ 0 – 30 psi 1/8 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-30 PSI\1.5″ GAUGE …
D83SS1501BA100 D83SS 1.5″ 0 – 60 psi 1/8 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-60 PSI\1.5″ GAUGE …
D83SS1501BA110 D83SS 1.5″ 0 – 100 psi 1/8 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-110 PSI\1.5″ GAUG…
D83SS1501BA120 D83SS 1.5″ 0 – 160 psi 1/8 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-160 PSI\1.5″ GAUG…
D83LFSS1501BA110 D83LFSS 1.5″ 0 – 100 psi 1/8 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes …
D83LFSS2502LA010 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-0 …
D83LFSS2502LA020 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg Vac – 15 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-1…
D83LFSS2502LA030 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-3…
D83LFSS2502LA040 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg Vac – 60 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-6…
D83LFSS2502LA050 D83LFSS 2.5″ 30″ HG Vac – 100 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-…
D83LFSS2502LA080 D83LFSS 2.5″ 0 – 15 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-15 PSI\2.5″ …
D83LFSS2502LA090 D83LFSS 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-30 PSI\2.5″ …
D83LFSS2502LA100 D83LFSS 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-60 PSI\2.5″ …
D83LFSS2502LA110 D83LFSS 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-100 PSI\2.5…
D83LFSS2502LA120 D83LFSS 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-160 PSI\2.5…
D83LFSS2502LA130 D83LFSS 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-200 PSI\2.5…
D83LFSS2502LA140 D83LFSS 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-300 PSI\2.5…
D83LFSS2502LA150 D83LFSS 2.5″ 0 – 400 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-400 PSI\2.5…
D83LFSS2502LA160 D83LFSS 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-600 PSI\2.5…
D83LFSS2502LA180 D83LFSS 2.5″ 0 – 1000 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-1000 PSI\2…
D83LFSS2502LA190 D83LFSS 2.5″ 0 – 1500 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-1500 PSI\2…
D83LFSS2502LA200 D83LFSS 2.5″ 0 – 2000 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-2000 PSI\2…
D83LFSS2502LA210 D83LFSS 2.5″ 0 – 3000 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-3000 PSI\2…
D83LFSS2502LA220 D83LFSS 2.5″ 0 – 5000 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-5000 PSI\2…
D83LFSS2502LA230 D83LFSS 2.5″ 0 – 10,000 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-10,000 P…
D83LFSS2502LD010 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg – 0 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-0 …
D83LFSS2502LD030 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-3…
D83LFSS2502LD090 D83LFSS 2.5″ 0 – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-30 PSI/K…
D83LFSS2502LD100 D83LFSS 2.5″ 0 – 60 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-60 PSI/K…
D83LFSS2502LD110 D83LFSS 2.5″ 0 – 100 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-100 PSI…
D83LFSS2502LD120 D83LFSS 2.5″ 0 – 160 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-160 PSI…
D83LFSS2502LD130 D83LFSS 2.5″ 0 – 200 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-200 PSI…
D83LFSS2502LD140 D83LFSS 2.5″ 0 – 300 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-300 PSI…
D83LFSS2502LD150 D83LFSS 2.5″ 0 – 400 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-400 PSI…
D83LFSS2502LD160 D83LFSS 2.5″ 0 – 600 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-600 PSI…
D83LFSS2502LD180 D83LFSS 2.5″ 0 – 1000 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-1000 P…
D83LFSS2502LD190 D83LFSS 2.5″ 0 – 1500 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-1500 P…
D83LFSS2502LD200 D83LFSS 2.5″ 0 – 2000 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-2000 P…
D83LFSS2502LD210 D83LFSS 2.5″ 0 – 3000 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-3000 P…
D83LFSS2502LD220 D83LFSS 2.5″ 0 – 5000 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-5000 P…
D83LFSS2502LP310 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg-150 psi/F Amm 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-…
D83LFSS2502LP320 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg-300 psi/F Amm 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-…
D83SS2502LA010 D83SS 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-0 HG VAC\…
D83SS2502LA030 D83SS 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-30 PSI\2…
D83SS2502LA090 D83SS 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-30 PSI\2.5″ GA\ STE…
D83SS2502LA100 D83SS 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-60 PSI\2.5″ GA\ STE…
D83SS2502LA110 D83SS 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-100 PSI\2.5″ GA\ S…
D83SS2502LA120 D83SS 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-160 PSI\2.5″ GA\ S…
D83SS2502LA130 D83SS 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-200 PSI\2.5″ GA\ S…
D83SS2502LA140 D83SS 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-300 PSI\2.5″ GA\ S…
D83SS2502LA160 D83SS 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-600 PSI\2.5″ GA\ S…
D83LFSS2502BA010 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-0…
D83LFSS2502BA030 D83LFSS 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-…
D83LFSS2502BA090 D83LFSS 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30 PSI\2.5″ G…
D83LFSS2502BA100 D83LFSS 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\60 PSI\2.5″ G…
D83LFSS2502BA110 D83LFSS 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\100 PSI\2.5″…
D83LFSS2502BA120 D83LFSS 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\160 PSI\2.5″…
D83LFSS2502BA130 D83LFSS 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\200 PSI\2.5″…
D83LFSS2502BA140 D83LFSS 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-300 PSI\2.…
D83LFSS2502BA160 D83LFSS 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-600 PSI\2.…
D83SS2502BA010 D83SS 2.5″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-0 HG VAC…
D83SS2502BA020 D83SS 2.5″ 30″ Hg Vac – 15 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-0 HG VA…
D83SS2502BA030 D83SS 2.5″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-30 PSI\…
D83SS2502BA090 D83SS 2.5″ 0 – 30 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-30 PSI\2.5″ GA\ ST…
D83SS2502BA100 D83SS 2.5″ 0 – 60 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-60 PSI\2.5″ GA\ ST…
D83SS2502BA110 D83SS 2.5″ 0 – 100 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-100 PSI\2.5″ GA\ …
D83SS2502BA120 D83SS 2.5″ 0 – 160 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-160 PSI\2.5″ GA\ …
D83SS2502BA130 D83SS 2.5″ 0 – 200 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-200 PSI\2.5″ GA\ …
D83SS2502BA140 D83SS 2.5″ 0 – 300 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-300 PSI\2.5″ GA\ …
D83SS2502BA160 D83SS 2.5″ 0 – 600 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No D83SS\0-600 PSI\2.5″ GA\ …
D83SS2502BA180 D83SS 2.5″ 0 – 1000 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No …
D83SS2502BA200 D83SS 2.5″ 0 – 2000 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No …
D83SS2502BA210 D83SS 2.5″ 0 – 3000 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No …
D83SS2502BA220 D83SS 2.5″ 0 – 5000 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No …
D83SS2502BA230 D83SS 2.5″ 0 – 10000 psi 1/4 NPT CBM 316SS ±1.6% No …
D83LFSS4002LA010 D83LFSS 4″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-0 HG…
D83LFSS4002LA030 D83LFSS 4″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-30 …
D83LFSS4002LA080 D83LFSS 4″ 0 – 15 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-15 PSI\4″ GA\ …
D83LFSS4002LA090 D83LFSS 4″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-30 PSI\4″ GA\ …
D83LFSS4002LA100 D83LFSS 4″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-60 PSI\4″ GA\ …
D83LFSS4002LA110 D83LFSS 4″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-100 PSI\4″ GA…
D83LFSS4002LA120 D83LFSS 4″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-160 PSI\4″ GA…
D83LFSS4002LA130 D83LFSS 4″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-200 PSI\4″ GA…
D83LFSS4002LA140 D83LFSS 4″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-300 PSI\4″ GA…
D83LFSS4002LA160 D83LFSS 4″ 0 – 600 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-600 PSI\4″ GA…
D83LFSS4002LD090 D83LFSS 4″ 0 – 30 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-30 PSI/KPA…
D83LFSS4002LD100 D83LFSS 4″ 0 – 60 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-60 PSI/KPA…
D83LFSS4002LD110 D83LFSS 4″ 0 – 100 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-100 PSI/K…
D83LFSS4002LD120 D83LFSS 4″ 0 – 160 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-160 PSI/K…
D83LFSS4002LD130 D83LFSS 4″ 0 – 200 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-200 PSI/K…
D83LFSS4002LD140 D83LFSS 4″ 0 – 300 psi/kPa 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-300 PSI/K…
D83LFSS4002LP310 D83LFSS 4″ 30″ Hg – 150 psi/F Amm 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-…
D83LFSS4002LP320 D83LFSS 4″ 30″ Hg – 300 psi/F Amm 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\30″-…
D83SS4002LA010 D83SS 4″ 30″ Hg Vac – 0 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-0 HG VAC\4″…
D83SS4002LA030 D83SS 4″ 30″ Hg Vac – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\30″-30 PSI\4″ …
D83SS4002LA080 D83SS 4″ 0 – 15 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-15 PSI\4″ GA\ STEM-MT…
D83SS4002LA090 D83SS 4″ 0 – 30 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-30 PSI\4″ GA\ STEM-MT…
D83SS4002LA100 D83SS 4″ 0 – 60 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-60 PSI\4″ GA\ STEM-MT…
D83SS4002LA110 D83SS 4″ 0 – 100 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-100 PSI\4″ GA\ STEM-…
D83SS4002LA120 D83SS 4″ 0 – 160 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-160 PSI\4″ GA\ STEM-…
D83SS4002LA130 D83SS 4″ 0 – 200 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-200 PSI\4″ GA\ STEM-…
D83SS4002LA140 D83SS 4″ 0 – 300 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-300 PSI\4″ GA\ STEM-…
D83SS4002LA150 D83SS 4″ 0 – 400 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-300 PSI\4″ GA\ STEM-…
D83SS4002LA160 D83SS 4″ 0 – 600 psi 1/4 NPT LM 316SS ±1.6% No D83SS\0-600 PSI\4″ GA\ STEM-…
D83LFSS4004LA080 D83LFSS 4″ 0 – 15 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-15 PSI\4″ GA\ …
D83LFSS4004LA090 D83LFSS 4″ 0 – 30 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-30 PSI\4″ GA\ …
D83LFSS4004LA100 D83LFSS 4″ 0 – 60 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-60 PSI\4″ GA\ …
D83LFSS4004LA110 D83LFSS 4″ 0 – 100 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-100 PSI\4″ GA…
D83LFSS4004LA120 D83LFSS 4″ 0 – 160 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-160 PSI\4″ GA…
D83LFSS4004LA130 D83LFSS 4″ 0 – 200 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-200 PSI\4″ GA…
D83LFSS4004LA140 D83LFSS 4″ 0 – 300 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-300 PSI\4″ GA…
D83LFSS4004LA150 D83LFSS 4″ 0 – 400 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-400 PSI\4″ GA…
D83LFSS4004LA160 D83LFSS 4″ 0 – 600 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-600 PSI\4″ GA…
D83LFSS4004LA180 D83LFSS 4″ 0 – 1000 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-1000 PSI\4″ …
D83LFSS4004LA190 D83LFSS 4″ 0 – 1500 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-1500 PSI\4″ …
D83LFSS4004LA200 D83LFSS 4″ 0 – 2000 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-2000 PSI\4″ …
D83LFSS4004LA210 D83LFSS 4″ 0 – 3000 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-3000 PSI\4″ …
D83LFSS4004LA220 D83LFSS 4″ 0 – 5000 psi 1/2 NPT LM 316SS ±1.6% Yes D83LFSS\0-5000 PSI\4″ …