Megger ODEN AT 一次电流注入测试系统

2020-07-24

  •   先进的初级电流注入测试系统,简化所有开关设备、电流互感器维护、接地网、断路器及其他测试
  •   模块化设计容许用户配置佳的输出电流与设备大小比例
  •   袖珍的推车增加了轻便性,可进入空间有限的开关设备房间
  •   独特的I/30功能让电流能被预设,使用低电流防止测试样本受热,降低测试失败的风险

这个强大的测试系统为为继电保护设备和断路器的初级电流注入测试而设计,也可用于测试电流互感器的匝数比,以及其他需要可变大电流的应用。

ODEN AT/1S
240 V Mains voltage BH-62411
400 V Mains voltage BH-64011
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64811
ODEN AT/2S
240 V Mains voltage BH-62412
400 V Mains voltage BH-64012
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64812
ODEN AT/3S
240 V Mains voltage BH-62413
400 V Mains voltage BH-64013
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64813
ODEN AT/1X
240 V Mains voltage BH-62421
400 V Mains voltage BH-64021
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64821
ODEN AT/2X
240 V Mains voltage BH-62422
400 V Mains voltage BH-64022
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64822
ODEN AT/3X
240 V Mains voltage BH-62423
400 V Mains voltage BH-64023
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64823
ODEN AT/1H
240 V Mains voltage BH-62431
400 V Mains voltage BH-64031
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64831
ODEN AT/2H
240 V Mains voltage BH-62432
400 V Mains voltage BH-64032
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64832
ODEN AT/3H
240 V Mains voltage BH-62433
400 V Mains voltage BH-64033
480 V (60 Hz) Mains voltage BH-64833

ODEN AT