Megger TDM45 中压电缆的高功率测试和诊断组合

2020-07-23

TDM 45 系列是中压电缆测试和诊断。模块式概念允许工程师根据需要执行的作业类型对设备进行定制。例如,如果需要在较短的电缆上执行耐压测试,那么只需要一个模块。如果有局部放电诊断测试任务,那么会用到另一个模块。

  •   电缆测试、电缆诊断护套测试集中于一个设备
  •   能够在 0.1Hz (5 µF @ 40 kVrms) 的情况下进行符合标准的高功率 VLF 测试
  •   内部 tanDelta 测量,带自动结果分析功能
  •   使用 VLF 正弦波、震荡波局放或 50/60 Hz 斜率技术的局放诊断

TDM 45-P 1007572
TDM 45-P-TD 1007581
TDM 45-P-PD 1007579
TDM 45-P-TD-PD 1007580
TDM 4540-P 1007573
TDM 4540-P-TD 1007578
TDM 4540-P-PD 1007574
TDM 4540-P-TD-PD 1007577